Abstrakty

SZANOWNI PAŃSTWO,

zapraszamy do wysyłania abstraktów do Sesji Młodych Radioterapeutów, która odbędzie się podczas konferencji 4R w Warszawie.

Autorzy trzech wybranych prac będą mieli możliwość ich wygłoszenia w trakcie Sesji Młodych PTRO podczas Konferencji w dn. 14.10.2023 o godz. 13.20-14.00 w formie 12-minutowej ustnej prezentacji (prezentacja 7 minut + 5 minut na dyskusję).

Autorzy prezentujący zwycięskie prace będą mieć zapewnioną automatyczną rejestrację na Konferencję w formie uczestnictwa stacjonarnego oraz noclegi w hotelu na czas trwania konferencji.

Prace można zgłaszać poprzez wysłanie pliku w formacie DOCX lub PDF na adres: biuro@90consulting.pl 

 

TERMINY

 • zgłaszanie abstraktów: do  22.09.2023
 • recenzowanie prac: do 24.09.2023
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych: 25.09.2023

 

UCZESTNICY

 • do uczestnictwa zapraszamy osoby będące w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej lub z tytułem specjalisty radioterapii onkologicznej, które w momencie wysyłania abstraktu nie ukończyły 40 roku życia.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC

 • warunkiem przyjęcia zgłoszenia abstraktu jest przesłanie pliku ze streszczeniem w formacie DOX lub PDF na adres: biuro@90consulting.pl,
 • abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim,
 • abstrakt powinien prezentować wyniki oryginalnej pracy naukowej związanej z onkologią i radioterapią lub opis przypadku chorego, który ze względu na swoją unikatowość może wnieść istotne informacje dla praktyki klinicznej onkologa-radioterapeuty,
 • streszczenie nie może zawierać wyników pracy lub opisu przypadku, które zostały już opublikowane w czasopiśmie lub są w trakcie procesu publikacji,
 • plik z abstraktem powinien zawierać część informacyjną dotyczącą autorów oraz zasadniczą część streszczenia,
 • w części informacyjnej należy umieścić imiona i nazwiska autorów, stopnie i tytuły naukowe oraz afiliacje z wyróżnieniem osoby prezentującej pracę, a także informację o istnieniu lub braku konfliktu interesów dla każdego z autorów,
 • dane autora prezentującego powinny zawierać także adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu pod którym możliwy jest kontakt ze strony organizatorów,
 • w części zasadniczej pracy oryginalnej należy przestrzegać podziału na kolejne sekcje: tytuł, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski,
 • w części zasadniczej opisu przypadku należy przestrzegać podziału na kolejne sekcje: tytuł, wstęp, opis przypadku, wnioski,
 • streszczenia nie mogą zawierać elementów graficznych (ryciny, grafiki, wykresy, zdjęcia, rysunki, itp.),
 • dopuszczalne jest umieszczenie jednej tabeli, jednakże z zastrzeżeniem, że wlicza się ona do limitu znaków,
 • część zasadnicza streszczenia nie może zawierać informacji pozwalających na identyfikację autorów (np. nazwy instytucji lub grupy roboczej),
 • limit znaków dotyczy sekcji zasadniczej streszczenia i wynosi 2000 wliczywszy spacje,
 • rozstrzygnięcie konkursu abstraktów i kwalifikacja prac będzie odbywać się poprzez anonimową ocenę dokonaną przez komisję złożoną z wybranych Członków Sekcji Młodych PTRO, przekroczenie limitu znaków będzie skutkować automatycznym obniżeniem liczby punktów za sposób prezentacji podczas dokonywania oceny przez komisję,
 • decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniom.

 

PREZENTACJA

 • formą prezentacji jest prezentacja ustna w trybie stacjonarnym podczas Zjazdu,
 • w przypadku niedyspozycji autora wskazanego jako prezentującego w momencie zgłaszania pracy, dopuszczalna jest prezentacja przez współautora spełniającego kryterium merytoryczne i wiekowe, jednakże z zastrzeżeniem zapewnienia noclegu w hotelu jedynie w miarę możliwości logistyczno-organizacyjnych,
 • czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 7 minut,
 • czas trwania dyskusji po prezentacji wynosi maksymalnie 5 minut,
 • prezentację w formie PPTX należy dostarczyć maksymalnie jeden tydzień przed rozpoczęciem Konferencji na adres biuro@90consulting.pl