Regulamin

REGULAMIN 
Sympozjum naukowo-szkoleniowe

WEWNĄTRZCZASZKOWA I POZACZASZKOWA
RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Sympozjum „WEWNĄTRZCZASZKOWA I POZACZASZKOWA RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA”, który odbędzie się w Łodzi w dniach 12-13.04.2019 zwanego dalej „Sympozjum” jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).

2. Sympozjum  odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Uczestnictwo w Sympozjum mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Sympozjum.

4. W ramach Sympozjum odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Sympozjum.

6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum i obowiązują wszystkich Uczestników.

 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Sympozjum są łącznie:

• zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sympozjum lub na miejscu w dniu wydarzenia w formie papierowej

• posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Sympozjum

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Sympozjum (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Sympozjum.

3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Sympozjum nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Sympozjum.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje Uczestników Sympozjum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Sympozjum.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 Rezygnacja

  1. Pisemną rezygnację z udziału w Sympozjum prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl
  2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
    • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed rozpoczęciem Sympozjum — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
    • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem Sympozjum — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
    • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*

2. Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*

3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

 *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym 
z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

4. przenoszenia danych,

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Sympozjum.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Sympozjum będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, 
a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Sympozjum, jak również w miejscach zakwaterowania.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2018 r.